Skip to main content

Efter ett och ett halvt års förberedelser kommer nu Sören Kjellkvist och Måns Kämpe att ro över Atlanten, med planerad start den 14’e december 2021 från den lilla hamnstaden Lagos i Portugal.
Atlantrodden beräknas ta ca 3 månader, distansen över pölen är mer än 6000 km, vilket blir över 3 miljoner roddtag, och målet är de tropiska öarna i Västindien.


Måns och Sören delar ett stort engagemang för livet i världshaven, och vill med den här expeditionen lyfta de stora frågorna om miljön i våra hav och förutsättningarna för allt liv som finns där. Det känns extra viktigt att öka medvetenheten om hur beroende vi är av livet i haven, hur vi människor förstör detta och vad vi borde göra för att vända utvecklingen till att låta haven läka, återhämta sig och leva upp igen.
”Östersjötumlaren är Östersjöns alldeles egna valart, men akut utrotningshotad och rödlistad med endast något hundratal individer kvar” säger Sören Kjellkvist.


”Politiska beslut och konkreta åtgärder måste komma på plats snarast, detta borde ha gjorts för länge sedan. Sveriges brist på agerande har fått skarp kritik från EU-kommissionen” säger Måns Kämpe.
Ida Carlén, expert hos Coalition Clean Baltic, lägger till: ”Vi arbetar för att åstadkomma de förändringar som behövs för att östersjötumlaren ska kunna överleva och stabiliseras, och samarbetet med Måns och Sören ger oss chansen att lyfta frågan till en bredare publik. Många människor känner inte ens till att det finns en val-art i Östersjön, och att den är så nära att utrotas.”


Under expeditionen kommer Måns och Sören att skriva dagliga rapporter, med uppdateringar om rodden samt fakta och information om östersjötumlaren. Målet är att öka medvetenheten och hjälpa till att driva fram de beslut och åtgärder som behövs för att rädda Östersjöns enda valart.
Läs allt om äventyret här: https://sorenkjellkvist.se/ro-over-atlanten/
För mer info om Östersjötumlaren: https://ccb.se/tumlare/After one and a half years of preparation Sören Kjellkvist and Måns Kämpe are now going to row across The Atlantic, with the start planned for December 14’th 2021 from the small harbour town of Lagos in Portugal.
The Row across The Atlantic is estimated to take about 3 months, the distance is more than 6000 km, which means over 3 million oar strokes, and their goal is to reach the tropical islands of the Caribbean.


Måns and Sören share a deep involvement for the oceans, and with this expedition they want to bring out the big questions about the oceans and the conditions for all life in them. It feels extra important to increase awareness of how dependent we are on life in the oceans, how humans destroy this and what we should be doing to turn this development around to let the oceans heal, recover and prosper again.
”The Baltic Harbour Porpoise is the Baltic’s own whale, but it is urgently close to exctinction and redlisted with only a few hundred individuals left” says Sören Kjellkvist.


”Political decisions and specific changes need to happen soon, this should have been done a long time ago. Swedens lack of action has been criticized by the EU comission” says Måns Kämpe.


Ida Carlén, expert at Coalition Clean Baltic, adds: ”We work on demanding the changes required to allow the Baltic Harbour Porpoise to survive and stabilize, and the collaboration with Måns and Sören gives us a chance to bring this issue to a broader audience. A lot of people are not even aware that there is a species of whale in the Baltic, and that it is so close to extinction.”


During the expedition Måns and Sören will write daily reports, with updates about the row aswell as facts and information about the Baltic Harbour Porpoise. Their goal is to raise awareness and help establish the decisions and actions required to save the only species of whale in the Baltic Sea.
Read all about the adventure here: https://sorenkjellkvist.se/ro-over-atlanten/
For more information about the Baltic Harbour Porpoise: https://ccb.se/tumlare/

Denna vecka kör vi genom Europa ner till Portugal med båten på trailer, och det går bra att ringa eller mejla oss direkt enligt uppgifterna nedan. Under själva rodden går det att prata med oss via satellittelefon, kontakta då vår presskontakt Andrea Kjellkvist.


Måns Kämpe+46 70 385 25 20mans@kampe.nu
Sören Kjellkvist+46 733 77 97 03soren.kjellkvist@gmail.com


Pressbilder finns för nedladdning: https://www.sorenkjellkvist.se/RoOverAtlanten.zip
Presskontakt: Andrea Kjellkvist+46 70 268 02 71andrea.kjellkvist@andrea-kjellkvistgmail-com

Partners

#simrisalg #datanetab #24hourmeals #suitehomespain #melkerkayaks #clearwrap #outdoorexperten #kleankanteen #sundayafternoons #opinel #bergansofnorway #teamsubtech #subtechsports #Primusequipment #primus #yuliyalife #ekensnaval #sarinfo #7slu #SaveTheBalticPorpoise #RäddaTumlaren #balticporpoise